X
   
 
  • استقبال چشم گیر مشتریان از همراه بانک پارسیان

   استقبال چشم گیر مشتریان از همراه بانک پارسیان

   در پی تبلیغات انجام شده در رسانه های مکتوب و صدا و سیما با موضوع << همراه بانک پارسیان >> . روند استفاده از این خدمت به صورت چشم گیری افزایش یافت. روند افزایش استقبال از این خدمت بانک پارسیان در نمودارها و جدول ذیل قابل مشاهده است.تبلیغ این خدمت از روز یکشنبه 7/9/89 آغاز شد و جدول و نمودار زیر حجم استقبال از همراه بانک پارسیان را از ابتدای سال تا تاریخ 7/9/89و از این تاریخ تا 16/9/89نشان می دهد که به یکباره رشد چشم گیری را به همراه داشت .

   در پي تبليغات انجام شده در رسانه هاي مکتوب و صدا و سيما با موضوع << همراه بانک پارسيان >> . روند استفاده از اين خدمت به صورت چشم گيري افزايش يافت. روند افزايش استقبال از اين خدمت بانک پارسيان در نمودارها و جدول ذيل قابل مشاهده است.تبليغ اين خدمت از روز يکشنبه 7/9/89 آغاز شد و جدول و نمودار زير حجم استقبال از همراه بانک پارسيان را از ابتداي سال تا تاريخ 7/9/89و از اين تاريخ تا 16/9/89نشان مي دهد که به يکباره رشد چشم گيري را به همراه داشت .
   اين خدمت پارسيان در راستاي توسعه بانکداري الکترونيکي و با انگيزه عدم مراجعه مشتريان به شعب و کاهش ترددهاي درون شهري و همچنين در خدمت داشتن بانک در تمامي لحظات و مکان هاي مختلف مي باشد.