X
   
 
  • کارت مجازی برای مشتریان حقوقی

   کارت مجازی برای مشتریان حقوقی

   کارت مجازی
   صدور (شماره) کارت مجازی به منظور تسهیل در امور بانکی مشتریان حقوقی و از طریق برقراری ارتباط شماره کارت مجازی با یکی از سپرده های مشتری در شعب بانک پارسیان انجام می پذیرد و به موجب آن دارنده کارت از امکان واریز به سپرده مزبور از طریق شماره کارت مجازی برخوردار می گردد.
   مشخصات کارت:
   با نام (به نام شخص حقوقی)؛
   فاقد جسم؛
   فاقد رمز اول، دوم و cvv2؛
   صرفاً دارای قابلیت واریز؛
   فاقد قابلیت های برداشت نقدی، خرید اینترنتی و هر تراکنش دیگر که مستلزم بدهکار شدن سپرده متصل به کارت می باشد؛
   عدم امکان توقف واریز وجوه به سپرده از طریق ابطال یا مسدودی شماره کارت صادر شده؛
   نکات و شرایط مهم:
   کارمزد صدور کارت مبلغ 36.000 ریال می باشد.
   صدور شماره کارت به صورت آنی و پس از ارایه درخواست توسط مشتری یا نماینده قانونی ایشان به صورت آنی انجام می پذیرد.