پارسیان-بانک ایرانیان

تعیین اصالت گواهی تایید سپرده/واحدهای سرمایه گذاری/سهام

لطفاً در صورت مشاهده گواهی جعلی، تصویر آن را به آدرس ایمیل «international-dept@parsian-bank.ir» ارسال فرمایید.
English | فارسی