X
   
 
  • مشق احسان

   با هم در تامین نوشت افزار دانش آموزان مناطق کم تر برخوردار همیار باشیم.
   با واریز هر 500.000 ریال یک بسته نوشت افزاری با ارزش 1.000.000 ریال به هر دانش آموز مناطق کمتربرخوردار اهدا کنیم. با مشارکت در این کار خداپسندانه، شور دانستن را در دل  فرزندان این مرز و بوم ایجاد کنیم.

   شماره حساب همیاری: 6۰۱-۷۷۷۷۷۷-3۰۱  نزد بانک پارسیان، به نام بنیاد اجتماعی برکت احسان

   محدودیتی برای خرید تعداد بسته وجود ندارد.