X
   
 
    • آیا می توانم واحدهای ساختمانی را که برای ساخت آن تسهیلات دریافت نموده ام را پیش فروش نمایم؟


      خیر، طبق قرارداد تسهیلات مشارکت در ساخت که با بانک بسته می شود شما اجازه پیش فروش واحدهای در حال ساخت را ندارید.