X
   
 
    • برای دریافت تسهیلات «مشارکت در ساخت» پروانه ساختمانی باید چه مدت اعتبار داشته باشد؟


      پروانه ساختمانی باید در زمان تشکیل پرونده دارای اعتبار باشد.