X
   
 
    • آیا امکان برداشت اتوماتیک اقساط از حساب وجود دارد؟


      بله، در صورتیکه تاکنون اقساط خود را به صورت حضوری پرداخت نموده اید می توانید به شعبه ای که تسهیلات دریافت نموده اید مراجعه و فرم مربوط به برداشت اتوماتیک اقساط را تکمیل نماید، در اینصورت مبلغ اقساط در سررسید بصورت سیستمی از حساب معرفی شده، پرداخت می¬شود.