X
   
 
    • باتوجه به اینکه سررسید اقساط تسهیلات اول هر ماه می باشد ومعمولاً پرداخت حقوق ها باتأخیر انجام می گردد، آیا می توان اقساط را دیرتر و بدون جریمه دیرکرد پرداخت نمود؟


      اقساط در سررسید ماهانه قرارداد باید پرداخت شود و این الزاماً ابتدای هر ماه نیست. ضمن اینکه به تعداد روز های دیر کرد از سررسید، جریمه به مبلغ قسط تعلق می گیرد.