X
   
 
    • آیا باید اقساط را ماهانه بپردازم؟

      بله، بازپرداخت تسهیلات به صورت تدریجی، تنها به صورت اقساط مساوی ماهیانه امکان پذیر است.