X
   
 
    • آیا بانک پارسیان ضمانت نامه ارزی صادر می کند؟

      در حال حاضر بانک پارسیان ضمانتنامه های ارزی پیش پرداخت، حسن انجام کار و شرکت در مناقصه را صادر می کند.