X
   
 
    • نرخ مرجع ارز چیست؟

      نرخی است که روزانه توسط بانک مرکزی تعیین می شود.