X
   
 
    • حداقل دوره برای تخصیص سود به سپرده ارزی چقدر است؟


      حداقل 30 روز و پرداخت سود بصورت ماهانه انجام می شود.