X
   
 
    • حداقل موجودی برای افتتاح حساب ارزی چقدر است؟

      حداقل موجودی برای افتتاح سپرده مدت دار ارزی 1.000 واحد ارز مورد نظر و برای افتتاح حساب قرض الحسنه ارزی 100 واحد ارز مورد نظر می باشد.